Ochrana osobních údajů

Dovolujeme si Vás níže informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Totéž platí i pro naše zaměstnance a jiné osoby, které s námi spolupracují. Jedná se zejména o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „Nařízení"), a dále zákon č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálně účinném znění.

1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je, Ing. Pavel Kubina, IČO: 18061354, se sídlem por. Hoši 108/64 74711 Kozmice, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.


2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • adresa pro doručování:  Ing. Pavel Kubina, por. Hoši 108/64 74711 Kozmice
  • adresa elektronické pošty: stara.celnice@centrum.cz

 

3. Správce informuje, že nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. Nařízení.


2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů
Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail nebo telefon, to podle toho, jaký z uvedených kontaktních údajů vložíte do kontaktního formuláře. Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám sdělíte v textu vaší zprávy.
Dále budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies. Bližší informace ohledně cookies zpracovávaných na naší internetové stránce jsou dostupné zde.
Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Účel, právní základ a doba zprac​ování
Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem komunikovat s vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s Vámi.
Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem předložení nabídky, smluvení schůzky příp. pro další běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.


4. Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.


5. Vaše práva
Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

  • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
  • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu;
  • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR);
  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Právo podat stížnost. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli otázek nebo stížností se můžete obrátit na společnost expert ČR, s.r.o. prostřednictvím e-mailu stara.celnice@centrum.cz nebo písemně na adrese Pavel Kubina, por. Hoši 108/64 74711 Kozmice, Česká republika.

 

 

Živá hudba

P i z z a rozvoz

Objednání pizzy v naší pizzerii

Akce